Triobud

+48 663 520 036

ul. Piłsudskiego 40/106 A,
48-303 Nysa

biuro@triobud-nysa.pl

Usługi Deweloperskie OZE

Pozyskiwanie terenów pod OZE

Oferujemy kompleksowe usługi pozyskiwania terenów inwestycyjnych pod farmy wiatrowe i fotowoltaiczne wraz z magazynami energii. Nasze działania obejmują negocjacje z właścicielami gruntów, zawieranie umów dzierżawy, pełną obsługę prawną, konsultacje wewnętrzne oraz rozmowy z władzami gmin. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam bardzo skutecznie prowadzić cały proces.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Oferujemy kompleksowe wsparcie w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zapewniamy pełne przygotowanie wniosków, raportów oddziaływania na środowisko, niezbędnych badań oraz uzgodnień z odpowiednimi urzędami i instytucjami wraz z niezbędnymi konsultacjami. Nasze doświadczenie gwarantuje skuteczność i zgodność z przepisami, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka opóźnień w realizacji inwestycji.

Monitoring / opracowanie zmian planowania przestrzennego

Zapewniamy usługi monitorowania zmian planowania przestrzennego, zapewniając bieżącą analizę i dostosowanie do zaistniałych zmian. Korzystamy z rozwiązań przekształcających się przepisów uławiających zmiany MPZP, które wykorzystujemy skracając jednocześnie znacząco czas realizacji inwestycji OZE.

Uzyskanie warunków zabudowy

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Poprzez przygotowanie wniosku, analizę terenu oraz negocjacje z urzędami, gwarantując zgodność z przepisami i skuteczność w uzyskaniu Warunków Zabudowy.

Opracowanie map do celów projektowych

Opracowując mapy do celów projektowych stawiamy szczególny nacisk na możliwość ich efektywnego wykorzystania na etapie realizacji inwestycji poprzez zastosowanie najwyższych standardów technicznych i jakościowych, uwzględniając bieżące zmiany przepisów. Poprzez realizację procesu projektowania równolegle z analizą stanu zasobów geodezyjnych i weryfikacją terenową minimalizujemy zagrożenia i znacząco skracamy czas trwania inwestycji.

Opracowanie badań geologicznych

Zapewniamy kompleksowe usługi geologiczne, chroniące przed kosztownymi następstwami. Przeprowadzamy badania geologiczne gruntu na placu budowy i w warunkach laboratoryjnych, dostarczając wszystkie informacje o parametrach gruntu, stanie wód gruntowych i stabilności terenu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wiemy jak właściwie przebadać warunki geologiczne, aby trafnie dobrać optymalne sposoby fundamentowania czy konstrukcji drogi.

Wyłączenie z produkcji rolnej

Procedujemy proces wyłączania gruntów z produkcji rolniczej od weryfikacji po optymalizację projektową w celu zminimalizowania niezbędnych kosztów. Zapewniamy całą procedurę wyłączenia od przygotowania wniosków, wykonania operatów szacunkowych, kontaktu z urzędem, aż po uzyskanie decyzji.

Uzgodnienia branżowe

Zakres uzgodnień branżowych koniecznych dla każdego projektu jest sprawą indywidualną, którą analizujemy już na wstępnym etapie projektu w celu oszacowania czasu ich uzyskiwania. Kompleksowo koordynujemy wszystkie niezbędne uzgodnienia z gestorami sieci, urzędami, instytucjami, właścicielami infrastruktury drogowej i kolejowej.

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego

Oferujemy kompleksowe opracowanie wszystkich elementów dokumentacji projektowej w każdej branży. Sporządzamy projekty zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane, techniczne oraz wykonawcze. Dysponujemy zespołem projektantów branży konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Specjalizujemy się w tworzeniu dokumentacji uniwersalnej pod kątem celu, jakiemu ma służyć.

Uzyskanie warunków przyłączenia

Specjalizujemy się w procedowaniu uzyskiwania Warunków Przyłączenia i Umowy Przyłączeniowej. Zakres naszych prac obejmuje opracowanie koncepcji projektowej na potrzeby uzyskania warunków, opracowanie lub uzyskanie dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do złożenia z wnioskiem, współpracę z producentami urządzeń i instalacji w celu opracowania danych technicznych koniecznych do załączenia, a także koordynację procesu analizy wniosku przez operatora, wydawania Warunków Przyłączenia oraz podpisywania Umowy Przyłączeniowej.

Uzyskiwanie koncesji

Oferujemy kompleksowe wsparcie w uzyskaniu promesy koncesji oraz koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w Urzędzie Regulacji Energetyki. Nasze usługi obejmują analizę, przygotowanie niezbędnej dokumentacji finansowej, księgowej i technicznej, a także reprezentację przed urzędem oraz doradztwo prawne w celu skutecznego uzyskania promesy i koncesji.

Przygotowanie projektów do aukcji OZE

Koordynujemy cały proces udziału w aukcji OZE: rejestrację na Internetowej Platformie Aukcyjnej, weryfikację lub opracowanie, a także złożenie niezbędnych dokumentów w odpowiednich terminach, doradztwo w przygotowaniu oferty, wsparcie na etapie składania ofert.

Opracowanie operatów wodnoprawnych, dendrologicznych, geodezyjnych

Zapewniamy wykonanie niezbędnych opracowań koniecznych na etapie projektowania, a także realizacji inwestycji, analizując indywidualne wymagania dla danego przedsięwzięcia. Nasze usługi obejmują przeprowadzenie niezbędnych obserwacji i pomiarów, opracowanie dokumentacji, a następnie koordynację procesu, aż po momentu uzyskanie decyzji administracyjnej.

Procedowanie oddania obiektów do użytkowania

W oparciu o nasze doświadczenie techniczne specjalizujemy się również w procedowaniu oddania obiektów do użytkowania, oferując weryfikację i opracowanie dokumentacji odbiorowej, dokonanie niezbędnych zgłoszeń, a także udział w czynnościach odbiorowych prowadzonych przez poszczególne instytucje.

Procedowanie EON, ION oraz FON

Posiadamy doświadczenie w uzyskiwaniu pozwolenia na podanie napięcia (EON), tymczasowego pozwolenia na użytkowanie (ION) oraz ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (FON). W ścisłej współpracy z Klientem oraz operatorem sieci dystrybucyjnej koordynujemy cały proces przygotowania dokumentacji odbiorowej i procedury wydawania pozwoleń.